skip to: content | menu | language menu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. System monitoringu jakości powietrza w wojewódzctwie mazowieckim
  • Wersja polska
  • English version
 

Ostrzeżenia i komunikaty

Brak wyników pomiaru benzenu w Plocku, ul. Reja

[Więcej]

2016-12-01 11:21:58

Możliwy chwilowy brak wyników ze stacji Płock-Gimnazjum

[Więcej]

2016-11-28 08:42:12

Uwaga! Jeżeli w "Skali jakości powietrza" (legenda po prawej stronie) widzą Państwo kolor niebieski przy poziomie "Bardzo dobry" lub pojawiają się niebieskie "kropki" na mapie konieczne jest wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki (cache). Sposób oczyszczenia zależny jest od przeglądarki i można go znaleźć przy pomocy wyszukiwarek internetowych.

Na niniejszej stronie można przeglądać wyniki ze stacji pomiarowych, które są "aktywne" w bieżącym roku. Jeżeli jakieś pomiary zakończono przed 2016 mogą nie być widoczne. Archiwalne dane dostępne są na portalu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (http://powietrze.gios.gov.pl)

Poniższa mapa przedstawia stężenie wybranej substancji w odniesieniu do ustalonych kryteriów.  Kolory punktów symbolizują przedziały opisane w legendzie znajdującej się po prawej stronie mapy. Rozmieszczenie poszczególnych punktów na mapie odzwierciedla rozmieszczenie stacji pomiarowych w woj. mazowieckim. 

 Prezentowane dane przekazywane są bezpośrednio ze stacji pomiarowych i nie są zweryfikowane przez pracowników WIOŚ. Weryfikacja danych pomiarowych przebiega w dwóch etapach: weryfikacja techniczna prowadzona na bieżąco i weryfikacja merytoryczna przeprowadzana po zakończeniu roku pomiarowego.

Indeks jakości powietrza i Skala jakości powietrza

Indeks jakości powietrza jest wskaźnikiem mającym w przystępny sposób zaprezentować poziom zanieczyszczenia powietrza dla kilku substancji jednocześnie. Przyjmuje on wartość najbardziej niekorzystnego w danym momencie stężenia ze wszystkich mierzonych substancji. Sposób obliczania indeksu zaprezentowano na stronie Indeks jakości powietrza.

Skala jakości powietrza przedstawia wartość stężenia danej substancjilub indeksu w odniesieniu do ustalonych kryteriów, określonych na podstawie wartości dopuszczalnych oraz poziomów alarmowych. Przyjęte w Skali zakresy stężeń zaprezentowano na stronie: Skala jakości powietrza.

Poziomy jakości powietrza
Bardzo dobry
Dobry
Umiarkowany
Dostateczny
Zły
Bardzo zły
brak pomiaru

Typy stacji
Komunikacyjna
Przemyslowa
Tła miejskiego
Tła regionalnego
Nieokreślona

Na stronie prezentowane są podstawowe informacje dotyczące Systemu monitoringu jakości powietrza w województwie mazowieckim. Opisano strukturę systemu oraz funcjonujące w jego ramach stacje i stanowiska pomiarowe. Dane dotyczące jakości powietrza prezentowane są w różnych ujęciach i konfiguracjach. Na mapie zamieszczonej na Stronie głównej przedstawione są aktualne informacje dla poszczególnych parametrów (średnie 1-godzinne, 24-godzinne oraz 8-godzinne kroczące). Strona Raport dobowy prezentuje tabelę z wartościami liczbowymi informującymi o jakości powietrza w dniu poprzednim. Za pomocą strony Raport godzinowy obejrzeć można wartości średnie 1-godzinne stężeń poszczególnych substancji oraz parametrów meteorologicznych. Wyniki prezentowane są tabelarycznie lub za pomocą wykresów. Strona Analiza pomiarów pozwala na przeprowadzenie porównania wybranych parametrów na różnych stacjach pomiarowych dla określonego przedziału czasowego. Informacje prezentowane są tutaj również tabelarycznie lub graficznie.

© 2005 WIOŚ Warszawa, projekt i wykonanie CSMS